Przedszkole Cztery Słonie
 

Plan dnia

Powitanie przedszkola
07.00 - 08.00 Schodzenie się dzieci
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym
08.00 - 8.40 Zabawy indywidualne i w grupach
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce prace porządkowe w sali zabawy według zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ich procesów poznawczych
 • ćwiczenia poranne
08.40 - 08.55 Przygotowanie do śniadania
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie czynności mycia rąk
 • czynności samoobsługowe
09.00 - 09.15 Śniadanie
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
 • kulturalne zachowanie się przy stole
09.15 - 09.30 Ćwiczenia poranne / zabawy ruchowe
09.30 - 9:55 Zabawy z językiem angielskim
9:55 - 11:00 Zajęcia edukacyjne w Sali lub na powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki w oparciu o podstawę programową- wg 15 obszarów edukacyjnych:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci; zajęcia z rozwoju mowy
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie
  oraz swojego otoczenia
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
 • wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec; zajęcia rytmiczne
 • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i wynikaniu zagrożeń
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
11:00 - 11:15 Przygotowanie do wyjścia na dwór:
 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży
 • wdrażanie do samodzielności
11.15 - 12.00 Zabawy dowolne na placu przedszkolnym
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
 • spacery, wycieczki
 • zachowanie zasad bezpieczeństwa
 • przestrzeganie norm i zasad panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w Sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację
12:00 - 12:10 Powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni
12.10 - 12.20 Przygotowanie dzieci do obiadu:
 • wdrażanie dzieci do samoobsługi
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
12:20 - 12:40 OBIAD II DANIE
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmu oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
Poobiedni relaks w przedszkolu
13:00 - 14:15 Grupa młodsza (i dzieci śpiące)
 • odpoczynek poobiedni
 • słuchanie bajek relaksacyjnych
Grupa starsza (i dzieci nie śpiące)
 • relaksacja przy muzyce
 • czytanie bajek
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
  zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • zabawy tematyczne
 • zabawy w terenie
14.15 - 14.30 Przygotowanie dzieci do II dania.
 • wdrażanie dzieci do samoobsługi
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
14.30 - 14.50 Obiad (II Danie – zupa)
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmu oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
14.50 - 15.50 Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki – w zależności od pogody zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym
 • zabawy ruchowe
 • zajęcia dodatkowe, zabawy wg zainteresowań dzieci, w kącikach tematycznych
 • prace porządkowe
15:50 - 16:00 Przygotowanie dzieci do podwieczorku
 • wdrażanie dzieci do samoobsługi
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
16:00 - 16:15 Podwieczorek
Pożegnanie dnia w przedszkolu
16.15 - 18:00 Własna aktywność dzieci
 • zabawy dowolne w sali lub na powietrzu